Regulamin strony

Regulamin korzystania z systemu

„Dbam o miasto"

 

1. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Systemu „Dbam o miasto" zwanego dalej "Systemem" przez użytkowników, zwanych w dalszej części"Użytkownikami".

2.    System został udostępniony użytkownikom w celu zgłaszania problemów zauważonych przez nich w przestrzeni miejskiej

3.    System dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową pod adresem: https://dbamomiasto.torun.pl. zwanego dalej Systemem.

4.    Administratorem Systemu jest Gmina Miasto Toruń, Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100Toruń.

5.     Korzystanie z Systemu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Podstawowe zasady korzystania z Systemu

1.    Korzystanie z Systemu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.    Korzystanie z Systemu możliwe jest poprzez stronę internetową.

3.    Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: zwięzły temat, kategorię, opis oraz lokalizację usterki.

4.    Opcjonalnie możliwe jest dołączenie maksymalnie 4 zdjęć, z których pojedyncze zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru 3 MB. Zdjęcia można przesyłać w formacie graficznym JPG lub PNG.

5.    Aby zgłoszenie zostało uznane za poprawne i przyjęte do rozpatrzenia należy zalogować się w Systemie. System nie zezwala na tworzenie zgłoszeń osobom niezalogowanym (anonimowym).

6.    Każda osoba zakładająca konto w Systemie musi zaakceptować niniejszy regulamin oraz potwierdzić autentyczność swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.

7.    Zgłoszenia przesłane za pomocą Systemu zostaną rozpatrzone na zasadzie kolejności wpływania w terminie 30 dni od jego poprawnego zarejestrowania w Systemie.

8.    System każdorazowo powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres e- mail podany w zgłoszeniu.

9.    Zakazane jest:

1)     korzystanie z Systemu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

2)     przesyłanie za pomocą Systemu treści o łamiących prawo (w tym. „spamu", materiały łamiące prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich).

3)     wprowadzanie do Systemu informacji niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych usterek.

 

3.Kontakt, rozwiązywanie problemów

 

Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres:  serwis-dbamomiasto@um.torun.pl lub drogą pisemną na adres: Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,87-100 Toruń.

4. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Systemu jest Gmina Miasto Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100Toruń..

2.    Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z załączoną Klauzulą Informacyjną.

3.    Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Systemie jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, a tym samym zgłoszenia usterek.

 

5. Polityka prywatności


1.    Administrator Systemu chroni prywatność Użytkowników Systemu, w tym zwłaszcza dane osobowe, z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.

2.    Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Systemie wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń wprowadzonych przez Użytkowników.

3.    Administrator Systemu zastrzega sobie możliwość przekazania informacji o danych osobowych użytkowników, w przypadku otrzymania prośby od organów do tego uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4.     W trakcie korzystania z Systemu,Administrator gromadzi i analizuje następujące dane:

      Dane techniczne niezbędne do zapewnienia rozliczalności pracy Systemu (w tym adresy IP, z których wysyłane są informacje, dane urządzenia z którego następuje komunikacja z Systemem);

      Dane statystyczne i analityczne na temat zachowania się użytkownika, jego aktywności w Systemie oraz wykonywanych czynności - dane zanonimizowane analizowane są za pomocą zewnętrznego narzędzia Google Analytics.

     Dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Systemie, w tym treści wprowadzane do Systemu takie jak zdjęcia,komentarze, korespondencja wysyłana przez System, informacje o usterkach oraz działaniach związanych z realizacją zgłoszenia, w tym również oznaczenie daty i godziny odnoszące się do poszczególnych czynności i operacji.

 

6.Odpowiedzialność stron i prawa autorskie


1.   Administrator systemu dokłada starań, aby korzystanie z Systemu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.

2.    W przypadku otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Systemie przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności. Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3.     Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Systemu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.    W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów, użytkownik Systemu przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach Systemu.7. Postanowienia końcowe

1.   Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Systemie.

2.    Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu przez przesłanie do Administratora wniosku o usunięcie konta użytkownika w każdym czasie.

3.    W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2019r.
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Torunia jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu założenia konta i zgłaszania usterek za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Toruń porusza" oraz poprzez przeglądarkę internetową pod adresem: https://dbamomiasto.torun.pl.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Torunia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miasta Torunia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta i zgłaszania usterek za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Toruń porusza" oraz poprzez przeglądarkę internetową pod adresem: https://dbamomiasto.torun.pl.
 2. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).